INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ to powstała w 2004 r. fundacja, powołana przez księdza dr Arkadiusza Nowaka. Działalność Instytutu jest przede wszystkim ukierunkowana na wspieranie rozwiązań systemowych dążących do poprawy sytuacji pacjentów, zwiększenia świadomości obywatelskiej w zakresie postaw prozdrowotnych oraz oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej państwa.  Fundacja realizuje swoje zadania statutowe poprzez prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych, organizowanie debat publicznych, konferencji oraz szkoleń. Instytut podejmuje również działania na rzecz integracji środowiska organizacji pacjentów oraz organizuje cykliczne spotkania z kluczowymi ekspertami w obszarze ochrony zdrowia, bierze czynny udział w konsultacjach społecznych, prowadzi rzecznictwo we współpracy z organizacjami zrzeszającymi pacjentów. Dzięki utworzonej bazie organizacji pacjentów, która zawiera obecnie ponad 500 podmiotów. Zakres działalności Instytutu obejmuje także doradztwo i wsparcie dla organizacji pozarządowych działających dla dobra pacjenta.